1. Entidade adxudicadora:
     a) Organismo: Concello de Negreira
     b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría
     c)Dirección de Internet do perfil do contratante: http://www.concellodenegreira.es
2. Obxecto do contrato:
     a) Tipo: Contrato de Servizos.
     b) Descrición: Servizos de segregación, recollida, transporte e tratamento ou vertido dos residuos depositados no Punto Limpo do Concello de Negreira.
3. Tramitación e procedemento:
     a) Tramitación: Urxente
     b) Procedemento: Negociado sen publicidade
4. Valor estimado do contrato: 60.000 euros
5. Orzamento base de licitación: Importe Importe 60.000  euros IVE (10%) 6.000 euros  importe total 66.000 euros. 
6. Formalización do contrato:
     a) Data de adxudicación: 7 de maio de 2014
     b) Data da formalización do contrato: 12 de maio de 2014
     c) Contratista: Soil Recovery, S.L. CIF: B-82773615
     d) Importe de adxudicación : Importe Importe 59.380,16  euros IVE (10%) 5.938,02 euros  importe total 65.318,18 euros.

Negreira, 2 de xuño de 2014.
Alcalde-Presidente
Juan J. Rey Maceira


Data desta publicación: 3 de xuño de 2014