1. Entidade adxudicadora:
     a) Organismo: Concello de Negreira
     b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría
     c)Dirección de Internet do perfil do contratante: http://www.concellodenegreira.es
2. Obxecto do contrato:
     a) Tipo: Contrato de servizos
     b) Descrición: Contratación dos servizos de profesorado de Trombón  na Escola Municipal de Música de Negreira
3. Tramitación e procedemento:
     a) Tramitación: Ordinaria
     b) Procedemento: Negociado sen publicidade.
4. Orzamento base de licitación: 296,32 €/mes. 2.666,88 €/ ano académico, a contar do 1º de outubro ata o 30 de  xuño, ámbolos dous inclusive (este importe é íntegro a tódolos efectos)
5. Adxudicación:
     a) Data: 18 de xuño de 2014
     b) Adxudicatario: don Manuel Casabielle Sáez. NIF: 44.834.828-P
     c) Importe de adxudicación :   296,32 €/mes. 2.666,88 €/ ano académico, a contar do 1º de outubro ata o 30 de  xuño, ámbolos dous inclusive (este importe é íntegro a tódolos efectos)

Negreira, 19 de xuño de 2014.
Alcalde-Presidente
Juan J. Rey Maceira


Data desta publicación: 23 de xuño de 2014.