1. Entidade adxudicadora:
     a) Organismo: Concello de Negreira
     b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría
     c)Dirección de Internet do perfil do contratante: http://www.concellodenegreira.org/
2. Obxecto do contrato:
     a) Tipo: Contrato de xestión de servizos públicos.
     b) Descrición: Servizo de Depuración de augas residuais do Concello de Negreira.
     c) Medio de publicación dos anuncios de licitación: Perfil de Contratante e Boletín Oficial da Provincia da Coruña.
     d) Data de publicación dos anuncios de licitación: 27 de outubro  de 2010 e 8 de novembro de 2010 , respectivamente.
3. Tramitación e procedemento:
     a) Tramitación: Ordinaria
     b) Procedemento: Aberto con varios criterios de valoración.
4. Adxudicación:
     a) Data: 10 de marzo de 2011.
     b) Contratista: “Espina & Delfín, S.L.” CIF: B-15.026.693

Tarifas do servizo
Ano 2011

Aboados con servizo municipal de abastecemento

Domésticos e comerciais
Mínimo              10 m3 /ab. Mes  0,41927 €/m3
Excesos más de 10 m3 /ab. Mes  0,41927 €/m3

Industriais e obras
Mínimo             20 m3 /ab. Mes  0,45040 €/m3
Excesos más de 20 m3 /ab. Mes  0,45040 €/m3

Aboados sen servizo municipal de abastecemento
Domésticos e comerciais   Cota fixa  5,00 €/ab.mes
Industrial e obras    Cota fixa          11,07 €/ab.mes

Anos posteriores: ano 2012 ata final do contrato

Tarifas ano 2012 ata final do contrato
A revisión de tarifas producirase según as variacións que, en períodos anuais, experimente o IPC  ou parámetro similar que no futuro o poda substituir e  axustarase ao reflectido na cláusula 22ª do Prego.

No que se refire á aportación en metálico a favor deste Concello para executar obras de implantación, aplicación e/ou mellora das infraestruturas de sumidoiros do termo municipal ou cara á depuración das augas residuais, o importe é 203.500,00 €.


Negreira, 23 de marzo de 2011.
Alcalde-Presidente
Jorge J. Tuñas Caamaño

Data desta publicación: 23 de marzo de 2011.