1. Entidade adxudicadora:

     a) Organismo: Concello de Negreira

     b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría

     c)Dirección de Internet do perfil do contratante: http://www.concellodenegreira.es

2. Obxecto do contrato:

     a) Tipo: Contrato de obras

     b) Descrición “Actuación de renovación e mellora enerxética no alumeado exterior de Negreira: Chancela de Arriba, Barro a Barquiña e Landeira”.

3. Tramitación e procedemento:

     a) Tramitación: Urxente

     b) Procedemento: Negociado sen publicidade.

4. Orzamento base de licitación: Importe 23.835 euros IVE (21%) 5.005,35  importe total 28.840,35 euros. 

5. Adxudicación:

     a) Data: 9 de outubro de 2015.

     b) Contratista: “Ingeniería de Tecnologías energéticas de Oroso S.L” CIF: B-70349287

     c) Importe de adxudicación : Importe 23.835 euros IVE (21%) 5.005,35  importe total 28.840,35 euros. 

   

Negreira, 13 de outubro de 2015

Alcalde-Presidente

Jorge Jesús Tuñas Caamaño