1. Entidade adxudicadora:
     a) Organismo: Concello de Negreira
     b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría
     c)Dirección de Internet do perfil do contratante: http://www.concellodenegreira.es
2. Obxecto do contrato:
     a) Tipo: Contrato de Servizos
     b) Descrición: Servizos de segregación, recollida, transporte e tratamento ou vertido dos residuos depositados no Punto Limpo do Concello de Negreira.

3. Tramitación e procedemento:
     a) Tramitación: Urxente
     b) Procedemento: Negociado sen publicidade.
4. Orzamento base de licitación: Importe 60.000  euros IVE (10 %) 6.000  importe total 66.000 euros.

5. Adxudicación:
     a) Data: 7 de maio de 2014.
     b) Contratista: Residuos Ambientales de Galicia, S.L.U. CIF: B-86.359.361
     c) Importe de adxudicación : Importe 59.380,16 euros IVE (10%) 5.938,02 importe total 65.318,18 euros. 
   
Negreira, 9 de maio  de 2014.
 Alcalde-Presidente
Juan J. Rey Maceira


Data desta publicación: 12 de maio de 2014