Con data de 17 de decembro de 2010 formalizouse, entre a empresa “Coruñesa de Ahorro Energético, S.L.U”, CIF: B-15.567.167  e o Concello de Negreira,  o contrato da obra denominada “Adecuación e modernización de equipamentos comerciais dentro do Plan Re-Comercia en rúa Corzán e rúa do Tambre” sendo o prezo do contrato noventa e tres mil trescentos sete euros con corenta e seis céntimos ( 93.307,46  euros) , IVE  incluido , o que se fai público en cumprimento do disposto polo artigo 138 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público modificado polo artigo primeiro punto vinte e cinco da Lei 34/2010, de 5 de agosto.

 

Negreira, 7 de xaneiro de 2011.

Alcalde-Presidente

Jorge J. Tuñas Caamaño

 

Data desta publicación: 7 de xaneiro de 2011.