1. Entidade adxudicadora:
     a) Organismo: Concello de Negreira
     b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría
     c)Dirección de Internet do perfil do contratante: http://www.concellodenegreira.es
2. Obxecto do contrato:
     a) Tipo: Contrato de obras
     b) Descrición: “Nave para gestión de residuos en el Polígono Industrial de Negreira”.-
3. Tramitación e procedemento:
     a) Tramitación: Ordinaria
     b) Procedemento: Negociado sen publicidade.
4. Orzamento base de licitación: Importe 123.966,94 euros IVE (21%) 26.033,06  importe total 150.000 euros. 
5. Adxudicación:
     a) Data: 18 de setembro de 2013.
     b) Contratista: “Hermanos Mallón, S.L..” CIF: B-15.084.205  
     c) Importe de adxudicación : Importe 108.942,14 euros IVE (21%) 22.877,86 importe total 131.820 euros. 
   
Negreira, 25 de setembro de 2013.
Alcalde-Presidente
Juan J. Rey Maceira

Data desta publicación: 25 de setembro de 2013.