É obxecto do presente informar que a Primeira Mesa de Contratación do referido procedemento terá lugar o próximo día 11 dos correntes (venres) , no Salón de Plenos desta Casa Consistorial ás 12.00 horas, en cumprimento da Cláusula 16.- Apertura de plicas e cualificación da documentación, do Prego  de cláusulas administrativas para adxudicar mediante procedemento aberto e tramitación urxente o contrato administrativo de xestión do servizo público, na súa modalidade de concesión, da piscina cuberta e climatizada municipal do Concello de Negreira.

Negreira, 1 de abril de 2014.
Alcalde-Presidente
Juan J. Rey Maceira

Data desta publicación: de abril de 2014