1. Entidade adxudicadora:
     a) Organismo: Concello de Negreira
     b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría
     c)Dirección de Internet do perfil do contratante: http://www.concellodenegreira.org/
2. Obxecto do contrato:
     a) Tipo: Contrato de xestión de servizos públicos
     b) Descrición: Xestión do servizo público de segregación, recollida, transporte e tratamento ou vertido dos residuos depositados no punto limpo do Concello de Negreira    
3. Tramitación e procedemento:
     a) Tramitación: Urxente
     b) Procedemento: Negociado sen publicidade.
4. Orzamento base de licitación: Importe 33.333,33 euros IVE (8%) 2.666,67 importe total 36.000,00 euros. 
5. Adxudicación:
     a) Data: 7 de marzo de 2012.
     b) Contratista: Global Vambru S.L.U. CIF: B-85837938
     c) Importe de adxudicación : Importe 30.727,65 euros IVE (8%) 2.458,21 importe total 33.185,86 euros. 
   
Negreira, 21 de marzo de 2012.
Alcalde-Presidente
José Blanco Pazos


Data desta publicación: 22 de marzo de 2012.