1. Entidade adxudicadora:
     a) Organismo: Concello de Negreira
     b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría
     c)Dirección de Internet do perfil do contratante: http://www.concellodenegreira.org/
2. Obxecto do contrato:
     a) Tipo: Contrato de obras.
     b) Descrición: “Equipamentos na Rúa do Carmen”
3. Tramitación e procedemento:
     a) Tramitación: Ordinaria
     b) Procedemento: Negociado.
4. Valor estimado do contrato: 83.253,99  euros 
5. Presuposto base de licitación. Importe neto 88.350,97  euros Importe total 98.239,71 euros
6. Formalización do contrato:
     a) Data de adxudicación: 2 de novembro de 2011.
     b) Data de formalización: 4 de novembro de 2011
     c) Contratista: “Construcciones Lemos Martínez, S.L.” CIF: B-36.448.728
     
Negreira, 10 de novembro de 2011.
Alcalde-Presidete
José Blanco Pazos

Data desta publicación: 14 de novembro de 2011.