1. Entidade adxudicadora: Datos xerais e datos para a obtención da información:

     a) Organismo:  Concello de Negreira
     b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría
     c) Obtención de documentación e información:
          1) Dependencia: Secretaría
           2) Domicilio: R/Carmen nº3
           3) Localidade e código postal: Negreira.- 15830
           4) Teléfono: 981-885250
           5) Telefax: 981-885328
           6) Correo electrónico: Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.
           7) Dirección de internet do perfil de contratante: http://www.concellodenegreira.es/    
  
2. Obxecto do contrato:
     a) Tipo: Contrato de subministro
     b) Descrición: Subministro correspondente a “tractor agrícola con cortadora lateral”
     c) Lugar de execución/entrega: O contratista estará obrigado a entregar os bens obxecto de subministro no tempo e lugar fixados no contrato
          1) Domicilio: Concello de Negreira
          2) Localidade e código postal: Negreira.- 15830
     d) Prazo de execución/entrega: 3 meses
     e) Admisión de prórroga: Non se contempla.

3. Tramitación e procedemento:
     a) Tramitación: Urxente
     b) Procedemento: Negociado con publicidade
     c) Criterios de adxudicación: Anexo IV, Fases I e II do Prego de cláusulas administrativas particulares

4. Valor estimado do contrato: 83.313, 56 euros.

5. Orzamento base de licitación:
     a) Importe neto 83.313, 56 euros. Importe total 100.809,41 euros.

6. Garantías exisidas.
Provisional (importe): Non se esixe.
Definitiva (%): 5 % do importe de adxudicación, IVE excluido

7. Requisitos específicos do contratista: 
     a) Solvencia económica e financeira e solvencia técnica e profesional : acreditarase mediante os medios aos que se fai referencia no prego de cláusulas administrativas particulares que rexe a contratación.
8. Presentación de solicitudes de participación:
     a) Data límite de presentación: 10 días naturais a contar desde o día seguinte á publicación do presente anuncio no Perfil de Contratante.
     b) Modalidade de presentación: No Rexistro Xeral de Entrada do Concello de Negreira
     c) Lugar de presentación: Concello de Negreira
          1. Dependencia: Rexistro Xeral 
          2. Domicilio: R/Carmen nº 3
          3. Localidade e código postal: Negreira.- 15830
          4. Dirección electrónica: Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.
      d) Número previsto de empresas ás que se pretende invitar a presentar ofertas: 3
      e) Prazo durante o cal o licitador estará obrigado a manter a súa oferta: Ata a adxudicación do contrato agás o adxudicatario.

9. Apertura de ofertas:
     a) Descrición: Salón de Plenos do Concello de Negreira
     b) Dirección: R/Carmen nº 3
     c) Localidade e código postal: Negreira.- 15830
     d) Data e hora: décimo día hábil agás sábado a contar desde o seguinte ó do remate do prazo de presentación de proposicións ás 12.00 horas


Negreira, 7 de febreiro de 2013.
Alcalde-Presidente
José Blanco Pazos

Data desta publicación: 11 de febreiro de 2013.