1. Entidade adxudicadora:
     a) Organismo: Concello de Negreira
     b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría
     c)Dirección de Internet do perfil do contratante: http://www.concellodenegreira.org/
2. Obxecto do contrato:
     a) Tipo: Contrato de obras.
     b) Descrición: “Pavimentación de vías públicas en: Vilar de Ordoeste, Zas a Lameiro, Trece a Mayo Grande, Padín a limite con A Baña, Logrosa a Cepelo, carret/provincial a Alvite, Coop. de Logrosa a O Bico y Ramal”
     3. Tramitación e procedemento:
     a) Tramitación: Ordinaria
     b) Procedemento: Negociado sin publicidade.
4. Orzamento base de licitación: 130.183,37 euros IVE (18%) 23.433,01  euros. Importe total:  153.616,38 euros.
5. Adxudicación:
     a) Data: 2 de marzo de 2011..
     b) Contratista: “Excavaciones Agra Castro, S.L.” CIF: B-15.490.527
     c) Importe de adxudicación: 130.183,37 euros IVE (18%) 23.433,01  euros. Importe total: 153.616,38  euros.

Negreira, 7 de marzo de 2011.
Alcalde-Presidente
Jorge J. Tuñas Caamaño

Data desta publicación: 8 de marzo de 2011.