1. Entidade adxudicadora
a) Organismo: Concello de Negreira
b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría
c) Dirección de Internet do perfil do contratante: http://www.concellodenegreira.org/
2. Obxecto do contrato:
a) Tipo: Contrato de Obras.
b) Descrición: “Centralización, xestión e reducción do gasto enerxético na iluminación pública da zona da Arieira”. 
3. Tramitación e procedemento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedemento: Negociado.
4. Valor estimado del contrato: 80.445,76 € 
5. Presuposto base de licitación. 100.000,00 euros.
6. Formalización do contrato:
a) Data de adxudicación: 1 de xuño de 2011.
b) Data de formalización do contrato: 3 de xuño de 2011.
c) Contratista: “Coruñesa de Ahorro Energético S.L.U.”  CIF: B-15.567.167
Negreira, 6 de xuño de 2011.
Alcalde-Presidente
Jorge J. Tuñas Caamaño

Data desta publicación: 6 de xuño de 2011.