1. Entidade adxudicadora:
     a) Organismo: Concello de Negreira
     b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría
     c)Dirección de Internet do perfil do contratante: http://www.concellodenegreira.es
2. Obxecto do contrato:
     a) Tipo: Contrato de obras
     b) Descrición: “Soterramento de infraestruturas eléctricas dos concellos de Negreira e de A Baña na zona de Pedra Mámoa”.-
3. Tramitación e procedemento:
     a) Tramitación: Ordinaria
     b) Procedemento: Negociado sen publicidade.
4. Orzamento base de licitación: Importe 86.994,34 euros IVE (21%) 18.268,81  importe total 105.263,15 euros. 
5. Adxudicación:
     a) Data: 20 de novembro de 2013.
     b) Contratista: “Ingeniería de Tecnologías Energéticas de Oroso, S.L.” 
CIF: B-70.349.287 
     c) Importe de adxudicación : Importe 86.994,34 euros IVE (21%) 18.268,81 importe total 105.263,15 euros. 
   
Negreira, 25 de novembro de 2013.
Alcalde-Presidente
Juan J. Rey Maceira


Data desta publicación: 25 de novembro de 2013