1. Entidade adxudicadora:
     a) Organismo: Concello de Negreira
     b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría
     c)Dirección de Internet do perfil do contratante: http://www.concellodenegreira.org/
2. Obxecto do contrato:
     a) Tipo: Contrato de obras
     b) Descrición: “Pavimentación de varios viales en Negreira”
3. Tramitación e procedemento:
     a) Tramitación: Ordinaria
     b) Procedemento: Negociado sen publicidade.
4. Orzamento base de licitación: Importe 55.654,53 euros IVE (21%) 11.687,45 euros  importe total 67.341,98  euros. 
5. Adxudicación:
     a) Data: 31 de outubro de 2013.
     b) Contratista: “Excavaciones Agra Castro, S.L.” CIF: B-15.490.527
     c) Importe de adxudicación : Importe 55.654,53 euros IVE (21%) 11.687,45 importe total 67.341,98 euros. 
   
Negreira, 4  de  novembro de 2013.
Alcalde-Presidente
Juan J. Rey Maceira


Data desta publicación: 5 de novembro de 2013