1. Entidade adxudicadora:
     a) Organismo: Concello de Negreira
     b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría
     c)Dirección de Internet do perfil do contratante: http://www.concellodenegreira.es
2. Obxecto do contrato:
     a) Tipo: Contrato de servizos
     b) Descrición: Contratación dos servizos de profesorado de Flauta  na Escola Municipal de Música de Negreira
3. Tramitación e procedemento:
     a) Tramitación: Ordinaria
     b) Procedemento: Negociado sen publicidade.
4. Orzamento base de licitación: 353,48 €/mes. 3.181,32 €/ ano académico, a contar do 1º de outubro ata o 30 de  xuño, ámbolos dous inclusive (este importe é íntegro a tódolos efectos)
5. Adxudicación:
     a) Data: 4 de xuño de 2014
     b) Adxudicatario: don Antonio Taboada Martínez. NIF: 77.404.713-F
     c) Importe de adxudicación :  353,48 €/mes. 3.181,32 €/ ano académico, a contar do 1º de outubro ata o 30 de  xuño, ámbolos dous inclusive (este importe é íntegro a tódolos efectos)


Negreira, 6 de xuño de 2014.
Alcalde-Presidente
Juan J. Rey Maceira


Data desta publicación: 10 de xuño de 2014.