1. Entidade adxudicadora:
     a) Organismo: Concello de Negreira
     b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría
     c)Dirección de Internet do perfil do contratante: http://www.concellodenegreira.org/
2. Obxecto do contrato:
     a) Tipo: Contrato de obras.
     b) Descrición: “Proxecto modificado de piscina climatizada”   
     c) Medio de publicación de anuncios de licitación: Perfil de contratante, diario “La Voz de Galicia” e  BOP da Coruña.
     d) Fecha de publicación de anuncios de licitación:  22, 26, e 29 de outubro de 2010, respectivamente.
 3. Tramitación e procedemento:
     a) Tramitación: Urxente.
     b) Procedemento: Aberto cun único criterio de valoración: factor prezo
4. Orzamento base de licitación: 1.206.896,55 € IVE (18%) 217.241,38 € Importe total: 1.424.137,93 €
5. Adxudicación:
     a) Data: 29 de decembro de 2010.
     b) Contratista: “Construcciones en Piedra Sigrás, S.L.”, CIF: B- 15.598.758
     c) Importe de adxudicación: 889.844,83 €  IVE (18%)  160.172,07 €. Importe total: 1.050.016,90 €.

Negreira, 7 de xaneiro de 2011.
Alcalde-Presidente
Jorge J. Tuñas Caamaño

Data desta publicación: 7 de xaneiro de 2011.