1. Entidade adxudicadora:
     a) Organismo: Concello de Negreira
     b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría
     c)Dirección de Internet do perfil do contratante: http://www.concellodenegreira.es
2. Obxecto do contrato:
     a) Tipo: Contrato de obras
     b) Descrición: “Ampliación de la Escuela Infantil Municipal de Negreira” Negreira”.
3. Tramitación e procedemento:
     a) Tramitación: Ordinaria
     b) Procedemento: Negociado sen publicidade.
4. Orzamento base de licitación: Importe 137.957,80 euros IVE (21%) 28.971,14  importe total 166.928,94 euros. 
5. Adxudicación:
     a) Data: 18 de xuño de 2014.
b) Contratista: “Quintans Suárez Construcciones S.L. CIF: B-15.720.212         c) Importe de adxudicación : Importe 137.500 euros IVE (21%) 28.875 importe total 166.375 euros. 
   
Negreira, 18 de xuño de 2013.
Alcalde-Presidente
Juan J. Rey Maceira


Data desta publicación: 23 de xuño de 2014.