A Xunta da Mancomunidade de Concellos do Tambre, como órgano de contratación do subministro correspondente a “Camión recolector compactador  destinado ao servizo de recollida de lixo da Mancomunidade de Concellos do Tambre” acordou, con data 15 dos correntes, que a 2ª Mesa de Contratación teña lugar o próximo día 29 de setembro, xoves, ás 12.00 horas no Salón de Plenos da Casa Consistorial de Negreira, así coma que sexa a Deputación Provincial de A Coruña quen, nas súas funcións de asistencia ás entidades locais, designe o Comité de Expertos que ditaminará acerca da ponderación dos criterios contidos no prego que son obxecto dun xuizo de valor.

Negreira, 16 de setembro de 2011.
O Presidente
José Blanco Pazos

Data desta publicación: 20 de setembro de 2011.