1. Entidade adxudicadora:
     a) Organismo: Concello de Negreira
     b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría
     c)Dirección de Internet do perfil do contratante: http://www.concellodenegreira.org/
2. Obxecto do contrato:
     a) Tipo: Contrato de obras.
     b) Descrición: “Equipamentos na Rúa do Carmen”
     3. Tramitación e procedemento:
     a) Tramitación: Ordinaria
     b) Procedemento: Negociado.
4. Orzamento base de licitación: 83.253,99 euros IVE (18%) 14.985,72 euros. Importe total:  98.239,71  euros.
5. Adxudicación:
     a) Data: 2 de noviembre 2011.
     b) Contratista: “Construcciones Lemos Martínez, S.L.” CIF: B-36.448.728
     c) Importe de adxudicación: 83.253,99 euros IVE (18%) 14.985,72 euros. Importe total:  98.239,71  euros.

Negreira, 10 de novembro de 2011.
Alcalde-Presidente
José Blanco Pazos

Data desta publicación: 14 de novembro de 2011.