1. Entidade adxudicadora:
     a) Organismo: Concello de Negreira
     b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría
     c)Dirección de Internet do perfil do contratante: http://www.concellodenegreira.org/
2. Obxecto do contrato:
     a) Tipo: Contrato de obras.
     b) Descrición: “Mellora e Acondicionamento de diversas Pistas Forestáis” 
3. Tramitación e procedemento:
     a) Tramitación: Ordinaria
     b) Procedemento: Negociado.
4. Valor estimado do contrato: 77.180,32 euros.
5. Presuposto base de licitación: 91.072,78 euros
6. Formalización do contrato:
      a) Data de adxudicación: 3 de agosto de 2011
      b) Data de formalización: 5 de agosto de 2011
      c) Contratista: Excavaciones Agra Castro S.L”, CIF: B-15.490.527

Negreira, 30 de agosto de 2011.

Alcalde-Presidente
José Blanco Pazos

Data desta publicación: 31 de agosto de 2011.