1. Entidade adxudicadora:
     a) Organismo: Concello de Negreira
     b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría
     c)Dirección de Internet do perfil do contratante: http://www.concellodenegreira.es
2. Obxecto do contrato:
     a) Tipo: Contrato de obras
     b) Descrición: “Acondicionamiento de la plaza en “As Brañas” Negreira”.-
3. Tramitación e procedemento:
     a) Tramitación: Ordinaria
     b) Procedemento: Negociado sen publicidade.
4. Valor estimado do contrato: 198.347,10 euros
5. Orzamento base de licitación: Importe 198.347,10 euros IVE (21%) 41.652,89  importe total 239.999,99 euros. 
6. Formalización:
     a) Data de adxudicación: 13 de xuño de 2014.
     b) Data de formalización: 19 de xuño de 2014.
     c) Contratista: “Excavaciones Agra Castro, S.L.” CIF: B-15.490.527
     d) Importe de adxudicación : Importe 197.520,66 euros IVE (21%) 41.479,34 importe total 239.000 euros. 
   
Negreira, 26 de xuño de 2013.
Alcalde-Presidente
Juan J. Rey Maceira

Data desta publicación: 27 de xuño de 2014.