1. Entidade adxudicadora:
     a) Organismo: Concello de Negreira
     b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría
     c)Dirección de Internet do perfil do contratante: http://www.concellodenegreira.org/
2. Obxecto do contrato:
     a) Tipo: Contrato de servizos
     b) Descrición: Servizos de Arquitectura  do Concello de Negreira.     .
3. Tramitación e procedemento:
     a) Tramitación: Ordinaria
     b) Procedemento: Negociado sen publicidade.
4. Orzamento base de licitación: Importe 51.742,37 euros IVE (18%) 9.313,63 importe total 61.056,00 euros. 
     Tendo en conta que o prazo de vixencia do contrato é de 4 anos. O importe é pagadeiro por mensualidades vencidas a razón de 1.272,00 euros ó mes, IVE incluido
5. Adxudicación:
     a) Data: 7 de marzo de 2012.
     b) Contratista: Taliesen Arquitectos, S.L. CIF: B-15999709
     c) Importe de adxudicación. Importe 51.661,02 euros IVE (18%) 9.298,98 importe total  60.960,00 euros
     Tendo en conta que o prazo de vixencia do contrato é de 4 anos. O importe é pagadeiro por mensualidades vencidas a razón de 1.270,00 euros ó mes, IVE incluido


Negreira, 21 de marzo de 2012.
Alcalde-Presidente
José Blanco Pazos

Data desta publicación: 22 de marzo de 2012.