1. Entidade adxudicadora:
     a) Organismo: Mancomunidade de Concellos do Tambre
     b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría
     c)Dirección de Internet do perfil do contratante: http://www.concellodenegreira.org/
2. Obxecto do contrato:
     a) Tipo: Contrato de subministro
     b) Descrición: Subministro correspondente a  “Camión recolector compactador  destinado ao Servizo de recollida de lixo da Mancomunidade de Concellos do Tambre”
     c) Medio de publicación do anuncio de licitación: Perfil de contratante do Concello de Negreira e Boletín Oficial da provincia de A Coruña 
     d) Data de publicación do anuncio de licitación: No Perfil de contratante do Concello de Negreira o día 28 de abril de 2011. No Boletín Oficial da Provincia de  A Coruna no nº 90 de 12 de maio de 2011. 
3. Tramitación e procedemento:
     a) Tramitación: Urxente.
     b) Procedemento: Aberto con varios criterios de valoración
4. Orzamento base de licitación: Importe 112.000,00 euros IVE (18%) 20.160,00  importe total 132.160,00 euros. 
5. Adxudicación:
     a) Data: 11 de abril de 2012.
     b) Contratista: Veicar, S.L.
     c) Importe de adxudicación : Importe 102.800,00 euros IVE (18%) 18.504,00 importe total 121.304,00 euros. 
   
Negreira,16 de abril de 2012.
O Presidente
José Blanco Pazos

Data desta publicación: 19 de abril de 2012.