1. Entidade adxudicadora:
     a) Organismo: Concello de Negreira
     b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría
     c)Dirección de Internet do perfil do contratante: http://www.concellodenegreira.org/
2. Obxecto do contrato:
     a) Tipo: Contrato de obras.
     b) Descrición: “Nave para gestión de residuos en el Polígono Industrial de Negreira”
3. Tramitación e procedemento:
     a) Tramitación: Ordinario
     b) Procedemento: Negociado sen publicidade
4. Valor estimado do contrato: 123.966,94 euros
5. Orzamento base de licitación: Importe Importe 123.966,94  euros IVE (21%) 26.033,06  importe total 150.000 euros. 
6. Formalización do contrato:
     a) Data de adxudicación: 18 de setembro  de 2013.
     b) Data da formalización do contrato: 19 de setembro  de 2013
     c) Contratista: “Hermanos Mallón, S.L.”
     d) Importe de adxudicación :   Importe 108.942,14 euros IVE (21%) 22.877,86  importe total 131.820 euros.

Negreira, 30 de setembro  de 2013.
Alcalde-Presidente
Juan J. Rey Maceira

Data desta publicación: 2 de outubro de 2013.