1. Entidade adxudicadora:
     a) Organismo: Concello de Negreira
     b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría
     c)Dirección de Internet do perfil do contratante: http://www.concellodenegreira.es
2. Obxecto do contrato:
     a) Tipo: Contrato de servizos
     b) Descrición: Contratación da Asesoría Xurídica deste Concello de Negreira
3. Tramitación e procedemento:
     a) Tramitación: Ordinaria
     b) Procedemento: Negociado sen publicidade.
4. Orzamento base de licitación: :   60.960,00 euros  , IVE incluido, pagadeiro por mensualidades vencidas a razón de 1.270,00 ó mes, IVE incluido.  O prazo de duración do contrato será de catro anos a contar desde o día seguinte ó da sinatura daquel.
5. Formalización do contrato:
     a) Data de adxudicación: 17 de outubro de 2014
     b) Data de formalización do contrato: 3 de novembro de 2014.
     c) Adxudicatario: “Urania Consultores Xurídicos S.L.” CIF: B-15778434.
     d) Importe de adxudicación :  60.900,00 euros , IVE incluido, pagadeiro por mensualidades vencidas a razón de 1.268,75 euros  ó mes, IVE incluido.
     O prazo de duración do contrato será de catro anos a contar desde o día seguinte ó da sinatura daquel.


Negreira, 21 de novembro  de 2014.
Alcalde-Presidente
Juan J. Rey Maceira

Data desta publicación: 21 de novembro de 2014