1. Entidade adxudicadora:
     a) Organismo: Concello de Negreira
     b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría
     c)Dirección de Internet do perfil do contratante: http://www.concellodenegreira.org/
2. Obxecto do contrato:
     a) Tipo: Contrato de obras
     b) Descrición: “Proyecto básico y de ejecución de línea de saneamiento en el Parque Empresarial de Negreira”
3. Tramitación e procedemento:
     a) Tramitación: Ordinaria
     b) Procedemento: Negociado sen publicidade.
4. Orzamento base de licitación: Importe 90.543,91 euros IVE (21%) 19.014,22  importe total 109.558,13 euros. 
5. Adxudicación:
     a) Data: 17 de outubro de 2012.
     b) Contratista: “CPS Obras e Infraestructuras del Atlántico, S.L” CIF: B-15.598.758.
     c) Importe de adxudicación : Importe 90.000,65  euros IVE (21%) 18.900,14 importe total  108.900,79 euros. 
   
Negreira, 18 de outubro de 2012.
Alcalde-Presidente
José Blanco Pazos


Data desta publicación: 18 de octubre de 2012.