1. Entidade adxudicadora: Datos xerais e datos para a obtención da información: 
a) Organismo: Concello de Negreira 
b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría
c) Obtención de documentación e información: 
     1) Dependencia: Secretaría
     2) Domicilio: R/Carmen nº 3 
     3) Localidade e código postal: Negreira.- 15830.
     4) Teléfono: 981 88 52 50
     5) Telefax: 981 88 53 28
     6) Correo electrónico: Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo. 
     7) Dirección de Internet do perfil de contratante: http://www.concellodenegreira.es   

8) Data límite de obtención de documentación e información: conforme ó artigo 158 do RDL 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público.
 
2. Obxecto do Contrato: 
a) Tipo:  Contrato de servizos
b) Descripción:  Contratación de servizos de segregación, recollida, transporte e tratamento ou vertido dos residuos depositados no Punto Limpo do Concello de Negreira.
c) Lugar de execución/entrega: 
     1) Domicilio: Concello de Negreira
     2) Localidad y código postal: Negreira.- 15830 
e) Plazo de execución/entrega: 4 anos
f) Admisión de prórroga: Non se contempla

3. Tramitación e procedemento: 
a) Tramitación: Urxente 
b) Procedemento: Aberto con multiciplidade de criterios
c) Criterios de adxudicación: Os contemplados nas cláusulas sexta e oitava do Prego de cláusulas administrativas particulares que rexe a contratación.

4. Valor estimado do contrato: 112.000 euros

5. Orzamento base de licitación: 
a) Importe neto 112.000 euros. Importe total 123.200 euros.

6. Garantías esixidas. 
Provisional (importe) Non se esixe. 
Definitiva (%) 5%, IVE excluido do prezo do contrato.


7. Requisitos específicos do contratista: 
a) Solvencia económica e financeira e solvencia técnica e profesional.- Os medios de acreditalas son os que figuran no Prego de cláusulas administrativas particulares que rexe a contratación.

8. Presentación de ofertas ou de solicitudes de participación:
a) Data límite de presentación: 8 días naturais dende o seguinte ao da data  da última das publicacións do presente anuncio no Perfil de Contratante e no BOP da Coruña
b) Modalidade de presentación: No Rexistro Xeral de Entrada do Concello de Negreira
c) Lugar de presentación: Concello de Negreira
     1. Dependencia: Rexistro Xeral 
     2. Domicilio: R/Carmen nº 3 
     3. Localidade e código postal: Negreira.- 15830. 
     4. Dirección electrónica: Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo..


Negreira, 9 de maio de 2016.
Alcalde-Presidente
Jorge J. Tuñas Caamaño