1.- Entidade adxudicadora: Datos xerais e datos para o obtención da información:
a) Organismo: Concello de Negreira
b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría
c) Obtención de documentación e información: Secretaría.

1) Dependencia: Casa do Concello 
2) Domicilio: R/Carmen nº 3
3) Localidade e código postal: Negreira.- 15830.
4) Teléfono: 981 885 250
5) Telefax: 981 885 328
6) Correo electrónico: Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.
7)Dirección de internet de perfil de contratante: http://www.concellodenegreira.org/.

2.- Obxecto do contrato:
a) Tipo: Contrato de Servizos.
b) Descripción: contrato administrativo especial destinado á prestación do Servizo de Cafetería no recinto do Centro Cultural Municipal
c) Lugar de execución: Negreira

1) Domicilio: Carreira de San Mauro s/n
2) Localidade e código postal: Negreira.- 15830
     
d) Prazo de duración: 4 anos desde a sinatura do contrato

3.- Tramitación e procedemento:
a) Tramitación: Urxente.
b) Procedemento: negociado con publicidade
c) Criterios de adxudicación: os recollidos na cláusula 15 do prego de cláusulas administrativas particulares que rexe a presente contratación

4.-Orzamento base –Canon de licitación:

a) Importe neto 600, 00 euros.

5.- Garantías esixidas.

Provisional: Non se esixe
Definitiva: cen euros (100,00 €)

6.- Requisitos específicos do contratista:
a) Solvencia económica e financeira e solvencia técnica e profesional: acreditarase mediante os medios aos que se fai referencia no prego de cláusulas administrativas particulares que rexe a contratación.

7.- Presentación de ofertas e solicitudes de participación:

a) Data límite de presentación: O prazo de presentación de proposicións será o de 8 días naturais a contar desde o seguinte ao da última das publicacións.
     A publicación do presente anuncio efecturase nos seguintes medios: BOP de A Coruña e Perfil de contratante ubicado na páxina web do Concello: http://www.concellodenegreira.org/.
b) Modalidade de presentación: En dous sobres pechados que conterán a documentación conforme se determina no prego de cláusulas administrativas particulares que rexen esta contratación.
c) Lugar de presentación:

1. Dependencia: Rexistro Xeral de Entrada do Concello de Negreira
2. Domicilio: R/Carmen nº 3
3. Localidade e código postal: Negreira. 15830
4. Dirección electrónica: Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.

8. Apertura de ofertas:
a) Dirección: Salón de Plenos do Concello de Negreira.- R/Carmen nº 3
b) Localidade e código postal: Negreira.- 15830
c) Data e hora: 19 de maio de 2011 ás 12.00 horas

Negreira,  4 de abril de 2011.
Alcalde-Presidente
Jorge J. Tuñas Caamaño

Data desta publicación: 5 de abril de 2011.