1. Entidade adxudicadora:
     a) Organismo: Concello de Negreira
     b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría
     c)Dirección de Internet do perfil do contratante: http://www.concellodenegreira.org/
2. Obxecto do contrato:
     a) Tipo: Contrato de obras.
     b) Descrición: “Pavimentación de varios viales en Negreira”
3. Tramitación e procedemento:
     a) Tramitación: Ordinario
     b) Procedemento: Negociado sen publicidade
4. Valor estimado do contrato: 55.654,53 euros
5. Orzamento base de licitación: Importe Importe 55.654,53  euros IVE (21%) 11.687,45 euros  importe total 67.341,98 euros. 
6. Formalización do contrato:
     a) Data de adxudicación: 31 de outubro de 2013
     b) Data da formalización do contrato: 5 de novembro de 2013
     c) Contratista: “Excavaciones Agra Castro, S.L.” CIF: B-15.490.527
     d) Importe de adxudicación : Importe Importe 55.654,53  euros IVE (21%) 11.687,45 euros  importe total 67.341,98 euros.

Negreira, 7 de novembro  de 2013.
Alcalde-Presidente
Juan J. Rey Maceira

Data desta publicación: 8 de novembro de 2013