1. Entidade adxudicadora:
     a) Organismo: Concello de Negreira
     b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría
     c)Dirección de Internet do perfil do contratante: http://www.concellodenegreira.es
2. Obxecto do contrato:
     a) Tipo: Contrato de Xestión de Servizo Público
     b) Descrición: Contrato administrativo de xestión do servizo público, na súa modalidade de concesión, da Piscina cuberta e climatizada municipal do Concello de Negreira.
     c) Medio de publicación do anuncio de licitación: No perfil de contratante e no BOP de A Coruña.
     d) Data de publicación do anuncio de licitación: o 20 de marzo e 31 de marzo de 2014, respectivamente.
3. Tramitación e procedemento:
     a) Tramitación: Urxente
     b) Procedemento: Aberto
6. Formalización do contrato:
     a) Data de adxudicación: 29 de maio de 2014.
     b) Data da formalización do contrato: 4 de xuño de 2014
     c) Contratista: : “Autos Carballo, S.L.U.” (AUCASA) CIF: B-15067416.
     d) Importe de adxudicación:
          O importe da adxudicación é a que se concreta na oferta económica presentada pola adxudicataria e que é a seguinte:
       -  Investimento inicial: 47.961, 66 euros (IVE non incluido)
      -  Aportación municipal: 37.995 euros, no primeiro ano natural

Negreira, 5 de xuño de 2014.
Alcalde-Presidente
Juan J. Rey Maceira

Data desta publicación: 10 de xuño de 2014