1. Entidade adxudicadora:
     a) Organismo: Concello de Negreira
     b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría
     c)Dirección de Internet do perfil do contratante: http://www.concellodenegreira.org/
2. Obxecto do contrato:
     a) Tipo: Contrato de obras.
     b) Descrición: “Soterramento de liñas eléctricas aéreas nas inmediacións do IES Xulian Magariños e da Escola Infantil Municipal en Negreira”
     3. Tramitación e procedemento:
     a) Tramitación: Ordinaria
     b) Procedemento: Negociado.
4. Orzamento base de licitación: 88.350,97 euros IVE (18%) 15.903,17 euros. Importe total:  104.254,14  euros.
5. Adxudicación:
     a) Data: 10 de outubro 2011.
     b) Contratista: “Construcciones Lemos Martínez, S.L.” CIF: B-36.448.728
     c) Importe de adxudicación: 88.350,97 euros IVE (18%) 15.903,17 euros. Importe total:  104.254,14  euros.

Negreira, 14 de outubro de 2011.
Alcalde-Presidente
José Blanco Pazos

Data desta publicación: 18 de outubro de 2011.