1. Entidade adxudicadora:
     a) Organismo: Concello de Negreira
     b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría
     c)Dirección de Internet do perfil do contratante: http://www.concellodenegreira.es
2. Obxecto do contrato:
     a) Tipo: Contrato de subministro
     b) Descrición: Subministro correspondente a tractor agrícola con cortadora lateral
     c) Medio de publicación do anuncio de licitación: Perfil de contratante do Concello de Negreira 
     d) Data de publicación do anuncio de licitación: No Perfil de contratante do Concello de Negreira o día 11 de febreiro de 2013
3. Tramitación e procedemento:
     a) Tramitación: Urxente
     b) Procedemento: Negociado con publicidade.
4. Orzamento base de licitación: Importe 83.313,56 euros IVE (21%) 17.495,85  importe total 100.809,41 euros. 
5. Adxudicación:
     a) Data: 2 de maio de 2013.
     b) Contratista: Maquinaria Agrícola del Noroeste, S.L.
     c) Importe de adxudicación : Importe 83.305,79 euros IVE (21%) 17.494,22 importe total 100.800,01 euros. 
   
Negreira,15 de maio de 2013.
Alcalde-Presidente
José Blanco Pazos

Data desta publicación: 20 de maio de 2013.