1. Entidade adxudicadora:
     a) Organismo: Concello de Negreira
     b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría
     c)Dirección de Internet do perfil do contratante: http://www.concellodenegreira.org/
2. Obxecto do contrato:
     a) Tipo: Contrato de obras.
     b) Descrición: “Soterramento de liñas eléctricas aéreas nas inmediacións do IES Xulian Magariños e da Escola Infantil Municipal en Negreira”
3. Tramitación e procedemento:
     a) Tramitación: Ordinaria
     b) Procedemento: Negociado.
4. Valor estimado do contrato: 88.350,97  euros 
5. Presuposto base de licitación. Importe neto 88.350,97  euros Importe total 104.254,14 euros
6. Formalización do contrato:
     a) Data de adxudicación: 10 de outubro de 2011.
     b) Data de formalización: 11 de outubro de 2011
     c) Contratista: “Construcciones Lemos Martínez, S.L.” CIF: B-36.448.728
     
Negreira, 14 de outubro de 2011.
Alcalde-Presidete
José Blanco Pazos

Data desta publicación: 18 de outubro de 2011.