1. Entidade adxudicadora:
     a) Organismo: Concello de Negreira
     b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría
     c) Dirección de Internet do perfil do contratante: http://www.concellodenegreira.org/
2. Obxecto do contrato:
     a) Tipo: Contrato de servizos.
     b) Descrición: Xestión do servizo público de segregación, recollida, transporte e tratamento ou vertido dos residuos depositados no punto limpo do Concello de Negreira    
3. Tramitación e procedemento:
     a) Tramitación: Urxente
     b) Procedemento: Negociado sen publicidade
4. Valor estimado do contrato:  33.333,33 euros 
5. Presuposto base de licitación: 33.333,33  € euros. Importe total 36.000,00 euros     
6. Formalización do contrato:
     a) Data de adxudicación: 7 de marzo de 2012
     b) Data de formalización: 8 de marzo de 2012
     c) Contratista: Global Vambru S.L.U. CIF: B-85837938
     d) Importe. Importe 30.727,65 euros IVE (8%)2.458,21  importe total 33.185,86  euros
     
Negreira,  21 de marzo de 2012.
Alcalde-Presidente
José Blanco Pazos


Data desta publicación: 27 de marzo de 2012.