Por medio do presente e en cumprimento do art. 21.4 do RD 817/2009, de 8 de maio polo que se desenvolve parcialmente a Lei 30/2007, de 30 de outubro de Contratos do Sector Público faise constar de seguido a composición da Mesa de Contratación:

     Presidente:  Alcalde/Alcaldesa do Concello.
     Vogais: 
- O Concelleiro Delegado de Obras, Urbanismo e Medio Rural, don Juan José Rey Maceira
- A Secretaria Xeral do Concello, dona Asunción García Laseca.
- O Interventor Xeral Municipal, don Francisco Javier Portela Amor.
- O Aparellador Municipal, don José Luis Gómez Cores.
     Secretario:  O Administrativo de Administración Xeral, don José Rodríguez Gómez.


Negreira, 21 de febreiro de 2013.
Alcalde-Presidente
José Blanco Pazos

Data desta publicación: 21 de febreiro de 2013.