1. Entidade adxudicadora:
     a) Organismo: Concello de Negreira
     b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría
     c) Dirección de Internet do perfil do contratante: http://www.concellodenegreira.org/
2. Obxecto do contrato:
     a) Tipo: Contrato de servizos.
     b) Descrición: Contrato dos servizos de arquitectura
3. Tramitación e procedemento:
     a) Tramitación: Ordinaria
     b) Procedemento: Negociado sen publicidade
4. Valor estimado do contrato:  51.742,37euros 
5. Presuposto base de licitación: 51.742,37 € euros. Importe total 61.056,00 euros
     Tendo en conta que o prazo de vixencia do contrato é de 4 anos. O importe é pagadeiro por mensualidades vencidas a razón de 1.272,00 euros ó mes, IVE incluido
6. Formalización do contrato:
     a) Data de adxudicación: 7 de marzo de 2012
     b) Data de formalización: 19 de marzo de 2012
     c) Contratista: Taliesen Arquitectos, S.L. CIF: B-15999709
     d) Importe: 51.661,02 euros IVE (18%) 9.298,98 importe total  60.960,00 euros
     Tendo en conta que o prazo de vixencia do contrato é de 4 anos. O importe é pagadeiro por mensualidades vencidas a razón de 1.270,00 euros ó mes, IVE incluido


Negreira,  21 de marzo de 2012.
Alcalde-Presidente
José Blanco Pazos


Data desta publicación: 22 de marzo de 2012.