1. Entidade adxudicadora:
     a) Organismo: Concello de Negreira
     b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría
     c) Dirección de Internet do perfil do contratante: http://www.concellodenegreira.org/
2. Obxecto do contrato:
     a) Tipo: Contrato de obras.
     b) Descrición: “Mellora e Acondicionamento de diversas Pistas Forestáis” 
3. Tramitación e procedemento:
     a) Tramitación: Ordinaria
     b) Procedemento: Negociado.
4. Orzamento base de licitación: 77.180,32 euros IVE (18%) 13.892,46 euros. Importe total: 91.072,78 euros
5. Adxudicación:
      a) Data: 3 de agosto de 2011
      b) Contratista: Excavaciones Agra Castro S.L”, CIF: B-15.490.527
      c) Importe de adxudicación: 77.180,32 euros IVE (18%) 13.892,46 euros. Importe total: 91.072,78 euros


Negreira, 30 de agosto de 2011.

Alcalde-Presidente
José Blanco Pazos

Data desta publicación: 31 de agosto de 2011.