1. Entidade adxudicadora:
     a) Organismo: Concello de Negreira
     b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría
     c)Dirección de Internet do perfil do contratante: http://www.concellodenegreira.es
2. Obxecto do contrato:
     a) Tipo: Contrato de obras
     b) Descrición: “Reforma e aforro enerxético no alumeado público na Avda. das Brañas. Fase 2”
3. Tramitación e procedemento:
     a) Tramitación: Urxente
     b) Procedemento: Negociado sen publicidade.
4. Orzamento base de licitación: Importe 68.270,02 euros IVE (21%)    14.336,70  importe total 82.606,72   euros. 
5. Adxudicación:
     a) Data: 19 de novembro de 2014.
     b) Contratista: “Ingeniería de Tecnologías Energéticas de Oroso, S.L.” CIF: B-70349287
     c) Importe de adxudicación : Importe 68.270,02 euros IVE (21%)    14.336,70  importe total 82.606,72   euros.


Negreira, 21 de novembro de 2014.
Alcalde-Presidente
Juan J. Rey Maceira

Data desta publicación: 21 de novembro de 2014