1. Entidade adxudicadora:
     a) Organismo: Concello de Negreira
     b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría
     c) Dirección de Internet do perfil do contratante: http://www.concellodenegreira.org
2. Obxecto do contrato:
     a) Tipo: Contrato de obras.
     b) Descrición: “Proyecto básico y de ejecución de línea de saneamiento en el Parque Empresarial de Negreira”
3. Tramitación e procedemento:
     a) Tramitación: Ordinaria
     b) Procedemento: Negociado sen publicidade
4. Valor estimado do contrato:  90.543,91 euros 
5. Presuposto base de licitación: 90.543,91 € euros. IVE (21%) 19.014,22 Importe total 109.558,13 euros     
6. Formalización do contrato:
     a) Data de adxudicación: 17 de outubro de 2012
     b) Data de formalización: 23 de outubro de 2012
     c) Contratista: “CPS Obras e Infraestructuras del Atlántico, S.L.” CIF: B-15.598.758
     d) Importe de adxudicación: 90.000,65 euros IVE (21%) 18.900,14  importe total 108.900,79  euros
     
Negreira,  26 de outubro de 2012.
Alcalde-Presidente
José Blanco Pazos

Data desta publicación: 29 de octubre de 2012.