1. Entidade adxudicadora:
     a) Organismo: Concello de Negreira
     b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría
     c) Dirección de Internet do perfil do contratante: http://www.concellodenegreira.org/
2. Obxecto do contrato:
     a) Tipo: Contrato de suministro.
     b) Descrición: “Instalación de paneis informativos”.   
3. Tramitación e procedemento:
     a) Tramitación: Ordinaria.
     b) Procedemento: Negociado.
4. Orzamento base de licitación: 9.155,17€ IVE incluido.
5. Adxudicación:
     a) Data: 18 de maio de 2011
     b) Contratista: “Aluminios Ramos Freita S.L.”, CIF: B-70.240.049
     c) Importe de adxudicación: 9.155,17€ IVE incluido.

Negreira, 24 de maio de 2011.
Alcalde-Presidente
Jorge J. Tuñas Caamaño

Data desta publicación: 24 de maio de 2011.