1. Entidade adxudicadora:
     a) Organismo: Concello de Negreira
     b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría
     c)Dirección de Internet do perfil do contratante: http://www.concellodenegreira.org
2. Obxecto do contrato:
     a) Tipo: Contrato de obras.
     b) Descrición: “ Soterramento de infraestruturas eléctricas dos concellos de Negreira e de A Baña na zona de Pedra Mámoa”
3. Tramitación e procedemento:
     a) Tramitación: Ordinario
     b) Procedemento: Negociado sen publicidade
4. Valor estimado do contrato: 86.994,34 euros
5. Orzamento base de licitación: Importe Importe 86.994,34  euros IVE (21%) 18.268,81 euros  importe total 105.263,15 euros. 
6. Formalización do contrato:
     a) Data de adxudicación: 20 de novembro de 2013
     b) Data da formalización do contrato: 25 de novembro de 2013
     c) Contratista: “Ingeniería de Tecnologías Energéticas de Oroso, S.L.” CIF: B- 70.349.287
     d) Importe de adxudicación : Importe Importe 86.994,34  euros IVE (21%) 18.268,81 euros  importe total 105.263,15 euros.

Negreira, 29 de novembro de 2013.
Alcalde-Presidente
Juan J. Rey Maceira


Data desta publicación: 2 de decembro de 2013