Con data de 29 de decembro de 2010 formalizouse, entre a empresa  “Construcciones en Piedra Sigrás, S.L.”, CIF: B- 15.598.758  e o Concello de Negreira,  o contrato da obra denominada “Proxecto modificado de piscina climatizada” sendo o prezo do contrato un millón cincuenta mil dezaseis euros con noventa céntimos  (1.050.016,90 €) IVE incluido, o que se fai público en cumprimento do disposto polo artigo 138 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público modificado polo artigo primeiro punto vinte e cinco da Lei 34/2010, de 5 de agosto.

 

Negreira, 7 de xaneiro de 2011.

Alcalde-Presidente

Jorge J. Tuñas Caamaño

 

Data desta publicación: 7 de xaneiro de 2011.