dip191018.jpgO Boletín Oficial da Provincia da Coruña (BOP), publica na súa edición de hoxe venres 19 de outubro, o anuncio relativo ao levantamento de actas previas á ocupación de terreos pola expropiación na estrada DP 5603 Negreira a Marco do Cornado, de cara a execución do proxecto de sendas peonís polo Camiño de Fisterra-Muxía, nos seguintes catro treitos:

 

1) Punto quilométrico 1+430 ao 2+170

2) Punto quilométrico 7+300 ao 7+820

3) Punto quilométrico 8+750 ao 10+770

4) Punto quilométrico 11+110 ao 12+900

Cabe recordar que o Pleno da Corporación Provincial en sesión celebrada o día 23 de febreiro de 2018 aprobou o Plan de Sendas Peonís, na súa primeira fase, cun proxecto que ascende a 893.378 euros, ascendendo o valor da expropiación a: 119.116 euros.

 

O citado plan foi exposto ao público mediante anuncio publicado no Boletín Oficial da Provincia, e non téndose formulado reclamación algunha referida a esta obra, e polo que cítase, a fin de proceder ao levantamento das actas previas para determinar os dereitos afectados, o valor destes e os prexuízos determinantes da rápida ocupación, aos titulares dos bens e dereitos afectados, cuxas fincas e superficies totais en metros cadrados afectadas, aparecen na relación de titulares.

O lugar será a Casa da Cultura de Negreira, o o xoves día 8 de novembro de 2018, en horario de 16:30 a 19:00 horas.

 

Ao devandito acto deberán acudir os titulares afectados, persoalmente ou ben representados pola persoa debidamente autorizada para actuar no seu nome, achegando os documentos acreditativos da súa titularidade: Documento Nacional de Identidade; Tarxeta do Número de Identificación Fiscal e o último recibo do Imposto sobre Bens Inmobles (IBI), podendo facerse acompañar á súa costa, se o estiman oportuno, dos seus peritos e notarios.

 

Anuncio BOP

 

powered by social2s