eólicos

Mediante resolución do 21 de abril de 2023, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, outorgase a autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción ás instalacións relativas ao proxecto do parque eólico Alvite II, sito nos concellos de Mazaricos, Negreira e Santa Comba, na provincia de A Coruña e, que está promovido pola empresa Green Capital Power, S.L. (expediente IN408A 2019/016).

O orzamento de execución material ascende a: 11.157.642 euros. Potencia autorizada/máxima evacuable: 17,7 MW. Produción neta: 41.430 MWh/ano.

 

Instalacións eléctricas de produción, interconexión e transformación:

-Tres aeroxeradores modelo NORDEX N155 ou similar, de 5,9 MW de potencia nominal unitaria, 120 m de altura da buxa e 155 m de diámetro de rotor.

– Tres centros de transformación trifásicos de 6.500 kVA de potencia nominal unitaria e relación de transformación 0,69/30 kV, instalados unitariamente no interior da góndola de cada aeroxerador.

– Unha torre meteorolóxica de 120 m de altura.

– Un centro de seccionamento a 30 kV e constituído por un edificio de dúas salas:

• Unha sala como centro de interconexión, na cal se aloxarán as celas de 30 kV e o tansformador de servizos auxiliares de 50 kVA.

• Unha sala para o centro de control, onde se aloxarán os elementos de control, equipos auxiliares, sistema de comunicación, protección, corrente continua, etc.

– Un sistema colector de media tensión (MT) formado por un circuíto de 30 kV en instalación soterrada, que ten como obxecto a canalización da enerxía xerada ata o centro de seccionamento. O cable utilizado será de tipo XLPE 18/30 kV Aluminio de diferentes seccións.

– Unha rede de posta a terra, constituída por condutor de cobre espido, de sección mínima 50 mm2.

– Rede de comunicacións con cable de fibra óptica.

 

Contra a presente resolución, que non é definitiva en vía administrativa, poderase interpoñer recurso de alzada ante o vicepresidente primeiro e conselleiro de Economía, Industria e Innovación, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa notificación, de conformidade cos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, sen prexuízo de que os interesados poidan interpoñer calquera outro recurso que consideren pertinente.

 

Publicación no DOG: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230613/AnuncioV0653-020523-0003_gl.html

powered by social2s