A Área de Industria e Enerxía da Delegación do Goberno en Galicia, somete a información pública o Estudo de Impacto Ambiental (EIA), e a solicitude de Autorización Administrativa Previa do Parque Eólico Sete Fontes, de 54 MW e a súa infraestructura de evacuación, nos concellos de Outes e Negreira, na provincia da Coruña. Dito anuncio foi publicado o xoves 14 de outubro de 2021 no Boletín Oficial do Estado (BOE), e o peticionario do mesmo é: Green Capital Development 118, S.L.U.

 

Nº de Disposición: BOE-B-2021-41942|Boletín Oficial: 246|Data Disposición: 0000-00-00|Data Publicación: 2021-10-14|Órgano Emisor: Ministerio de Política Territorial.

 

O parque eólico Sete Fontes de 54 MW de potencia nominal, estará integrado por nove (9) aeroxeradores tripala de 155 metros de diámetro, de 6.000 kW de potencia nominal unitaria e de 122,5 metros de altura de buxe. Conta con centros de transformación en cada un dos aeroxeradores 0,69/30kV. Rede subterránea de media tensión de evacuación, 30kV; Subestación elevadora de tensión "Sete Fontes"30/132kV, e Liña Aérea de Alta Tensión (LAT), de evacuación 132kV: Desde a subestación "Sete Fontes" ata o punto de conexión en T co apoio nº15 da liña aérea de alta tensión "SET Banzas -SET Colectora Lousame".

 

O proxecto do parque eólico Sete Fontes e a súa infraestrutura de evacuación están suxeitos a avaliación de impacto ambiental ordinaria, en virtude do definido no artigo 7.1.a de a Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental. O órgano ambiental competente para emitir a declaración de impacto ambiental é a Dirección General Calidad y Evaluación Ambiental do Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

 

De conformidade co previsto no artigo 53.1.a de a Lei 24/2013, do 26 de decembro, a tramitación de ambos os procedementos (Autorización Administrativa Previa e Avaliación de Impacto Ambiental) está a efectuarse de maneira conxunta. Corresponde á Área de Industria e Enerxía da Delegación do Goberno en Galicia a tramitación de ambos os procedementos. Con tal motivo, esta Área é o órgano competente ante o que poden presentarse as alegacións que se estimen convenientes.

 

O prazo de exposición pública é de trinta (30) días, contados a partir do día seguinte a súa publicación no Boletín Oficial do Estado (BOE). O proxecto das instalacións e o estudo de impacto ambiental poden ser consultados a través da seguinte ligazón:

 

https://ssweb.seap.minhap.es/almacen/descarga/envio/066df3a7060c86c3799358324c2f04b6bf8db544

 

Tamén se pode consultar na sede electrónica da Delegación do Goberno en Galicia, en: "Procedimientos de información pública" dentro do apartado: "Proyectos, Campañas e Información". 


https://www.mptfp.gob.es/portal/delegaciones_gobierno/delegaciones/galicia/proyectos-ci/INFORMACION_PUBLICA/INSTALACIONES_ELECTRICAS.html 


A documentación tamén foi posta a disposición de cada un dos concellos afectados.

powered by social2s