A Corporación Municipal de Negreira, convoca unha sesión de carácter extraordinaria do Pleno que terá lugar, o luns día 12 de abril, ás 20:00 horas, no Salón de Plenos da Casa do Concello, conforme á Orde do día seguinte:

 

1º.- Aprobación provisional, se procede, da modificación da ordenanza fiscal reguladora do Imposto sobre Bens Inmobles.

2º.- Aprobación provisional, se procede, da modificación da ordenanza fiscal reguladora do Imposto de Vehículos de Tracción Mecánica.

3º.- Suspensión, para a anualidade 2022, do cobro da taxa pola expedición de documentos administrativos.

4º.- Suspensión, para a anualidade 2022, da ordenanza fiscal reguladora da taxa por control do exercicio de actividades ou servizos suxeitos a licenza, comunicación previa ou declaración responsable.

5º.- Aprobación provisional, se procede, da modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa por recollida de lixos.

6º.- Suspensión, para a anualidade 2022, da taxa pola entrada de vehículos a través de beirarrúas e reservas de vía pública para aparcamento exclusivo, parada de vehículos, carga e descarga de mercadorías de calquera clase.

 

powered by social2s