A Xunta de Galicia convoca dúas liñas de axuda non periódicas, dirixidas a persoas emigrantes galegas retornadas á Comunidade Autónoma de Galicia que carezan dos recursos suficientes:

 

 - Liña 1 «Axudas extraordinarias»: teñen por finalidade axudar a facer fronte aos gastos extraordinarios da unidade familiar derivados do retorno.

 - Liña 2 «Axudas reforzo COVID-19»: teñen por finalidade apoiar a unidade familiar polas dificultades de inserción sociolaboral no contexto actual de pandemia.

 

Beneficiarias

Poderán ser beneficiarias destas subvencións as seguintes persoas, que residindo fóra de España con nacionalidade española, establezan a súa residencia na Comunidade Autónoma galega:

 

  a. As persoas galegas e nacidas en Galicia.

  b. Os cónxuxes ou persoas con unión análoga á conxugal das persoas galegas e nadas en Galicia.

  c. Os descendentes por consanguinidade das persoas galegas e nadas en Galicia

 

Quedan excluídas da liña de axudas extraordinarias desta convocatoria as persoas beneficiarias nas dúas convocatorias anteriores (2019 e 2020), asi como o resto das persoas que formasen parte da súa unidade familiar cando solicitou a axuda, pero sí poderán solicitar e ser beneficiarias da liña de axudas reforzo COVID-19 desta convocatoria.

 

Quedan excluídas das dúas liñas de axuda desta convocatoria, as persoas beneficiarias do Programa de Bolsas Excelencia Mocidade Exterior que inicien o máster no curso 2021/22.

 

Requisitos

 a. Estar en posesión da nacionalidade española antes de retornar.

 b. Estar empadroada e ter residencia nun concello da CA de Galicia.

 c. Ter residido legalmente no estranxeiro un mínimo de 3 anos inmediatamente anteriores á data do retorno a España.

 d. Carecer de recursos económicos suficientes na unidade familiar. Considérase que son recursos económicos suficientes cando a suma da media dos ingresos que perciba cada membro da unidade familiar, nos dous meses anteriores ao da presentación da solicitude, dividido entre o número de persoas que a integren supere o importe do IPREM mensual vixente na data da solicitude. Consideraranse ingresos da unidade familiar os obtidos por calquera dos seguintes conceptos: rendementos do traballo, rendas de actividades económicas, profesionais, empresariais ou agrarias, pensións e prestacións, rendas do capital mobiliario e inmobiliario,

e. Carecer de bens patrimoniais suficientes (bens mobles e/ou bens inmobles) na unidade familiar. (2)

 

Quedan excluídas destas axudas as persoas que resultasen beneficiarias en calquera das tres convocatorias inmediatamente anteriores á presente.

 

 1. Entenderase como unidade familiar a formada pola persoa solicitante e, se é o caso, polo seu cónxuxe non separado legalmente, parella de feito inscrita ou persoa unida por análoga relación, e os/as fillos/as da persoa solicitante solteiros/as menores de 25 anos, así como os maiores desa idade incapacitados, que residan na mesma vivenda. No caso de que persoa solicitante sexa solteira menor de 25 anos ou maior desta idade e incapacitada, a unidade familiar estará formada pola persoa solicitante e, se é o caso, polos seus proxenitores, irmán/s ou irmá/s solteiros/as menores de 25 anos, así como os maiores desa idade incapacitados, que residan na mesma vivenda. Só se computarán como membros da ud. familiar os que consten no mesmo domicilio segundo os datos do Padrón Municipal ou da certificación municipal de convivencia.

 

 2. Entenderase como bens mobles suficientes cando o valor dos bens mobles de todas as persoas da unidade familiar, na data de presentación da solicitude, supere o límite de 15.000 euros cando a unidade familiar estea formada por unha persoa, incrementado, se é o caso, en 3.000 euros adicionais por cada un dos restantes membros da unidade familiar; e como bens inmobles suficientes, cando a suma dos valores dos inmobles de todas as persoas que integran a unidade familiar, excluída a vivenda habitual, supere o límite de 50.000 euros, na data de presentación da solicitude.

 

Requisitos específicos

a) Liña 1 Axudas extraordinarias:

– Que a data de retorno a España sexa a partir do 1 de xaneiro de 2019 incluído e non fose beneficiaria desta axuda extraordinaria en convocatorias anteriores.

 

b) Liña 2 Axudas reforzo COVID-19:

Poderán ser beneficiarias as persoas que se atopen nalgunha destas dúas situacións:

 

b.1) Que a data do retorno a España estea comprendida entre o 1 de xaneiro de 2018 e o 31 de decembro de 2018, ambos os dous incluídos.

b.2) Que a data do retorno a España sexa a partir do 1 de xaneiro de 2019 incluído e que non poida acceder á axuda extraordinaria porque a persoa solicitante ou algún membro da súa unidade familiar xa fose beneficiaria da axuda extraordinaria nas convocatorias dos anos 2019 ou 2020.

 

Axudas

1. Liña 1 Axudas extraordinarias:

As axudas de carácter xenéricopara facer fronte á situación derivada do retorno da unidade familiar aboaranse por unha soa vez e o seu importe establécese en función do número de puntos que se obteña segundo os criterios recollidos no artigo 5. Fíxase para os efectos un valor de 300 euros por unidade de puntuación, o que determinará a contía da axuda.

 

Coa finalidade dereforzar o apoio ás persoas beneficiarias con cargas familiares, establécense tamén unhasaxudas específicas de pagamento único, sempre que a persoa beneficiaria tivese algún fillo/a menor de 18 anos convivindo no seu domicilio. En calquera caso, esta axuda só a poderá percibir un dos proxenitores para o cal se terá en conta a solicitude presentada en primeiro lugar.

 

a)As contías destas axudas outorgaranse por cada fillo menor e terán os seguintes importes:

b) No caso de que no momento de solicitar a axuda, a unidade familiar conste empadroada e residindo nun concello rural, as anteriores contías establecidas por cada fillo/a menor incrementaranse nun 25 %.Considéranse concellos rurais todos os concellos galegos agás os seguintes: Cambre, A Coruña, Culleredo, Ferrol, Narón, Oleiros, Santiago de Compostela, Lugo, Barbadás, Ourense, Poio, Pontevedra e Vigo.

 

No caso de que a persoa beneficiaria fose menor de idade aplicarase tamén o previsto no punto anterior deste artigo, incrementando neste caso a contía da axuda en 1.000 euros e un 25 % máis no caso de residir nun concello rural.

 

As axudas específicas de pagamento único deste artigo poderanse conceder no caso de que a persoa solicitante non poida ser beneficiaria das axudas xenéricas por non cumprir os requisitos das letras d) ou e), sempre que a renda per cápita anual dos membros da unidade familiar do ano anterior ao da convocatoria non supere os 13.500 euros.

 

A contía límite da axuda extraordinaria concedida será ata unmáximo de 6.000 euros.

 

Estas axudas serán compatibles con calquera outra que poida percibir a persoa solicitante para o mesmo fin.

 

Liña 2 Axudas reforzo COVID-19:

 

2.1. As axudas destinadas ao reforzo COVID-19 terán un importe de 1.000 euros por persoa solicitante e 400 euros por cada un dos restantes membros da unidade familiar.

2.2. A contía límite da axuda reforzo COVID-19 concedida será ata un máximo de 3.000 euros.

 

Soamente se poderá presentar unha única solicitude de axuda nesta convocatoria e por un único membro da unidade familiar. No caso de que a persoa solicitante ou outro membro da unidade familiar presentase outra solicitude de axuda, entenderase como válida a presentada no primeiro lugar segundo o asento de rexistro correspondente.

 

As axudas da liña 1 e 2 son incompatibles entre si.

 

Documentación

Solicitude e anexos. Tramitación presencial ou en liña

 

- Pasaporte ou documento de identidade en que consten os seus datos persoais para solicitantes que non teñan DNI. No caso de que a persoa solicitante sexa menor de idade ou estea incapacitada, a solicitude farase a nome do menor ou incapaz e será asinada polo seu representante legal. Neste caso deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito.

 

 - Documentación acreditativa da vinculación con Galicia da persoa solicitante: nacemento en Galicia ou, de ser o caso, ser cónxuxe ou parella de feito inscrita ou descendente por consanguinidade dunha persoa galega e nada en Galicia

 

 Documentación acreditativa dos vínculos de parentesco da persoa solicitante co resto dos membros da súa unidade familiar que consten residindo na mesma vivenda no certificado de empadroamento conxunto, se é o caso: libro de familia ou certificado de  - matrimonio ou certificación do Rexistro de Parellas de Feito, sempre e cando non poida ser expedido pola Xunta de Galicia, ou declaración en que conste a persoa con que está unida por análoga relación, así como certificados de nacemento dos fillos/as da persoa solicitante. No caso de separación legal ou divorcio, ou disolución dunha parella de feito, achegarase a correspondente sentenza xudicial firme ou certificación rexistral.

 

 - Certificado de empadroamento conxunto ou de convivencia de data actual, expedido polo concello galego de residencia da persoa solicitante.

 

 - Certificado de persoa emigrante retornada, expedido polas delegacións ou subdelegacións do Goberno, baixa consular ou calquera outra documentación que acredite fidedignamente a data de retorno a España, así como o tempo de residencia no estranxeiro durante un mínimo de tres anos ininterrompidos inmediatamente anteriores á data do seu retorno a España.

 

 - Certificación actualizada de vida laboral expedida pola Tesouraría Xeral da Seguridade Social da persoa solicitante e dos demais membros da súa unidade familiar maiores de 18 anos e menores de 70 anos, ou, no caso de imposibilidade de conseguila, declaración responsable de que non teñen vida laboral.

 

 - Documentación acreditativa dos ingresos económicos, pensións ou rendas de calquera tipo, correspondentes aos dous meses anteriores ao da presentación da solicitude da persoa solicitante e dos demais membros da unidade familiar. No caso de que a persoa solicitante ou algún membro da unidade familiar non perciba ingresos económicos, pensións ou rendas, declaración responsable da persoa solicitante neste sentido.

 

 - Documentación bancaria de saldo en contas correntes, depósitos bancarios, accións, valores, etc. acreditativa do valor dos bens mobles da persoa solicitante e dos demais membros da unidade familiar, na data de presentación de solicitude, que se teñan tanto en España coma no estranxeiro. No caso de que algún membro da unidade familiar, a excepción do solicitante, non teña bens mobles (contas correntes, depósitos bancarios, accións, valores, etc.), declaración responsable da persoa solicitante neste sentido.

 

 - Extracto de movementos das contas bancarias en España dos 2 meses anteriores ao mes de presentación da solicitude da persoa solicitante e demais membros da unidade familiar.

 

 - Documentación acreditativa do valor dos bens inmobles da persoa solicitante e dos demais membros da unidade familiar, a excepción da vivenda habitual, na data de presentación de solicitude: recibo do imposto que os grave (IBI) ou, na súa falta, no valor do contrato de compravenda.No caso de que a persoa solicitante ou algún membro da unidade familiar, non teña outros bens inmobles diferentes á vivenda habitual, declaración responsable da persoa solicitante neste sentido.

 

 - Certificado expedido polo órgano competente que acredite o grao de discapacidade ou dependencia da persoa solicitante, no caso de alegar tal circunstancia, só no caso de que non fosen recoñecidos pola Xunta de Galicia, ou tamén polo Imserso no caso de alegar dependencia.

 

 - No caso de que a persoa solicitante alegue ser vítima de violencia de xénero, deberá acreditar tal situación mediante sentenza, orde xudicial de protección, informe do Ministerio Fiscal ou informe socioambiental emitido por un organismo oficial.

 

 

Non será necesario achegar os documentos que xa fosen presentados anteriormente. Para estes efectos, a persoa interesada deberá indicar en que momento e ante que órgano administrativo presentou os citados documentos

 

A Secretaría Xeral da Emigración poderá solicitar dos servizos sociais comunitarios do concello onde teña fixada a residencia o/a solicitante, a emisión dun informe social en que se reflicta a súa situación familiar, sociolaboral e económica co fin de ter un maior e adecuado coñecemento das devanditas situacións. Os servizos sociais poderán remitir este informe xunto coa solicitude e o resto da documentación necesaria para a súa valoración, sen mediar solicitude previa da secretaría xeral, cando a persoa solicitante utilice estes servizos como apoio para a tramitación da axuda.

 

Lugar de presentación:

 -  Secretaría Xeral de Emigración. 

 - Preferiblemente a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal

 - En calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

 

 

Prazo de presentación:

Desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no DOGata o 30 de setembro de 2021.

 

 

powered by social2s