A Consellería de Política Social, a través da Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade organiza este programa de promoción do envellecemento activo e convivencia, destinado ás persoas maiores que se atopen soas nestas datas, xa sexa por carencia de familiares ou amigos, perda do seu cónxuxe ou por outras circunstancias.

 

Prazas e destinos

Ofértanse un total de 260 prazas distribuídas do seguinte xeito:

 

•    105 na Residencia de Tempo Libre do Carballiño (Ourense), para as persoas solicitantes das provincias de Lugo e Pontevedra.
•    105 na Residencia de Tempo Libre de Panxón, en Nigrán (Pontevedra), para as persoas solicitantes das provincias de A Coruña e Ourense.
•    50 no Complexo Residencial Xuvenil Lug II (Lugo), para as persoas solicitantes da provincia de Lugo.

 

Datas e servizos

Este programa levarase a cabo entre o día 23 de decembro de 2019 e o día 7 de xaneiro de 2020 e comprende os seguintes servizos:


•    Estadía na residencia durante 16 días (15 noites).
•    Aloxamento en habitacións compartidas e manutención en réxime de pensión completa.
•    Desprazamento en autobús desde os lugares que se establezan nas localidades que corresponda (Santiago, A Coruña, Ferrol, Pontevedra, Vigo, Lugo ou Ourense) ata a residencia de tempo libre que se lle adxudique e viceversa.
•    Actividades de animación sociocultural.


A recollida das persoas participantes efectuarase o día 23 de decembro pola tarde e a volta o día 7 de xaneiro despois do almorzo.

 

Persoas beneficiarias

a.    Ter 60 anos, cumpridos no momento en que remate o prazo de presentación de solicitudes.
b.    Estar empadroado nalgún concello galego.
c.    Vivir so no seu domicilio e ter que pasar só/a as datas do Nadal.
d.    Valerse por si mesmo e non padecer enfermidade transmisible con risco de contaxio, nin trastornos mentais ou condutuais non compensados que poidan alterar a convivencia durante o transcurso da estadía.

 

Para a selección dos participantes daráselle preferencia ás persoas que:


•    Perderan ao seu cónxuxe ou persoa coa que convivisen nos últimos anos.
•    Teñan máis idade
•    Teñan un menor nivel de ingresos económicos.
•    Non participaran no Programa Xuntos polo Nadal en pasadas edicións.

 

Solicitudes

O prazo de presentación será ata o día 15 de novembro incluído, nos Servizos Sociais Comunitarios do Concello de Negreira.

 

Prezos

As persoas participantes que teñan uns ingresos inferiores ao IPREM (537,84€/mes), asistirán de forma gratuíta ao programa, mentres que aquelas cuns ingresos superiores a dito importe contribuirán ao pago da estancia coa achega de 50€.

 

powered by social2s