logo_xunta.pngBenestar en balnearios 2019

 

A Xunta de Galicia, a través da orde do 25 de marzo de 2019, convoca un total de 700 prazas para as estadías e o tratamento termal dentro do programa de Benestar en balnearios 2019, que se levarán a cabo nas quendas e establecementos termais designados.

 

Persoas beneficiarias

 

Persoas maiores de 60 anos ou de 55 anos sendo pensionista por xubilación, invalidez ou viuvez entre outras que estén empadroadas nalgún concello da Comunidade. Para poder solicitar este programa, a persoa interesada deberá poder valerse por si mesmo para as actividades da vida diaria, agás no caso de fillas ou fillos que acudan en calidade de acompañantes.

 

E importante que non ter contraindicación médica para a recepción dos tratamentos termais, non padecer enfermedades de carácter contaxioso, nin alteracións do comportamento que poidan afectar á convivencia.

 

Acompañantes

 

A persoa que a solicite poderá ir acompañade do seu cónxuxe, parella de feito ou persoa coa que teña unha unión estable e de convivencia, que cumpra os requisitos anteriores. Un fillo ou filla cun grao de discapacidad superior ao 33%, que sexa autónoma, comparta cuarto cos pais e cumpra os requisitos arriba referidos.

 

Duración

 

As quendas teñen unha duración de dez dias e nove noites cada unha, realizaránse en réxime de pensión completa e comprenderán dende as 12:00h do dia de chegada ata as 12:00h do dia de saída, serán entre os meses de maio e outubro de 2019.

 

Servizos

 

O programa conta co aloxamento e manutención en pensión completa e en cuartos dobles, tratamentos termais, que inclúen, recoñecemento médico, tratamento básico en relación co recoñecemento anterior e o seguemento médico que se necesite.

 

Ademáis, o programa de actividades de animación sociocultural que se leve a cabo no establecemento sen custo extra e a póliza colectiva de seguro turístico.

 

O desprazamento de ida e volta entre o domicilio e o establecemento será por conta propia da persoa beneficiaría, aínda que o establecemento facilite esta comunicación.

 

Os beneficiarios que queiran aloxarse nun cuarto individual, terá que facerse cargo da diferenza do custo que supoña. As que precisen unha dieta especial, deberán informalo no momento de presentar a solicitude e deberán mostrar probas que o acrediten.

 

As actividades extras que organice o establecemento con custo adicional, serán os beneficiarios os que se farán cargo por conta propia.

 

Prezo

 

A achega da consellería de Política Social ao finanzamento será do 31.23% da praza. O resto do importe ata completar o custo da praza será por conta da persoa beneficiaria. Os prezos rondan entre os 287,50€ e os 361,00€. Na páxina da Xunta se poden consultar a tabla completa de destinos e prezos.

 

Documentación

a.  Copia compulsada do pasaporte, se procede, relativa á persoa solicitante e, se fose o caso, á que a acompaña: cónxuxe, parella de feito ou relación análoga á conxugal, filla ou fillo con discapacidade ou outra persoa.

 

b.  Copia do libro de familia da persoa solicitante no caso de que queira acudir ao programa acompañada dun fillo ou filla con discapacidade.

c.  Certificado do grao de discapacidade do fillo ou filla da persoa solicitante, de non ser expedido pola Xunta de Galicia ou non estivese no poder desta.

d.  Certificado das pensións non outorgadas polo INSS nin pola Xunta de Galicia, da persoa solicitante e da acompañante, se for o caso.

 e.  Informe médico actualizado no caso de ter algunha limitación, alerxia ou enfermidade que requira dalgunha atención especial (tratamento farmacolóxico, alimentación, accesorio de apoio, cuarto individual ...).

 

Prazos para a presentación de solicitudes

 

Un mes dende o día seguinte á publicación desta orde no DOG. Ata o 2 de maio de 2019.

 

Lugar de presentación

 

>>  Preferiblemente por vía electrónica a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.es, para o que é preciso o DNI electrónico ou calquera dos certificados electrónicos recoñecidos pola sede da Xunta de Galicia.

>>  Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

 

As persoas usuarias poden obter información sobre este programa no Teléfono social: 900 333 666

 

 

powered by social2s